تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


بوسه هاي باران

بوسه های باران

اي مهربانتر از برگ در بوسه‌های باران              بيداری ستاره، در چشم جويباران

آئينه ی نگاهت؛ پيوند صبح و ساحل                  لبخندِ گاه گاهت؛ صبح ِ ستاره باران

بازآ که در هوايت، خاموشی ِ جنونم                   فريادها برانگيخت از سنگ ِکوهساران

اي جويبار ِجاری! زين سايه برگ مگريز               کاين گونه فرصت ازکف دادندبی شماران

گفتی:"به روزگاری مهری نشسته!"گفتم :        "بيرون نمی‌توان کرد،حتی به روزگاران"

بيگانگی ز حد رفت، ای آشنا مپرهيز                 زين عاشق ِپشيمان،سرخيل شرمساران

پيش ازمن وتو بسياربودندو نقش بستند            ديوار ِزندگی را زين گونه يادگاران

وين نغمه ی محبت، بعد از من و تو مانَد           تا در زمانه باقيست آواز ِ باد و باران